| Home | Contact |


Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht
Bestuursrecht
Incasso's
Huurrecht
Arbeidsrecht
Consumentenzaken
Strafzaken
Personen- en familierecht
Sociale zekerheid
Verzekeringen

 

Ondernemingsrecht

Ik ben zelf ondernemer en weet wat u van mij verwacht: zakelijke dienstverlening, waarbij de begrippen helderheid, doeltreffendheid en doortastendheid centraal staan.
Mijn kantoor kan u onder meer terzijde staan bij vragen en zaken aangaande contracten en de uitleg daarvan, algemene voorwaarden en statuten, en inzicht verschaffen bij kwesties over vennootschappen, verenigingen, stichtingen.

 

Bestuursrecht

De verhouding overheid-burger is een belangrijk aandachtsgebied; rechtsbescherming tegen de overheid is daarvan een wezenlijk aspect. Met name de Algemene wet bestuursrecht speelt in dit verband een rol. Burgers, bedrijven en verenigingen: allemaal hebben ze te maken met vergunningen en subsidies. Er zijn nog meer gebieden waar het optreden van de overheid diep ingrijpt: bijv. planontwikkeling, waterbeheer en niet te vergeten (lokale) belastingen. Op al deze (en andere) onderwerpen waar het handelen van rijksoverheid, gemeente, provincie en waterschap grote invloed heeft op de belangen van anderen, is juridische bijstand vaak essentieel.

 

Incasso's

Het kantoor incasseert uw vorderingen en staat u bij in het voeren van verweer in verband met tegen u getroffen incassomaatregelen.
Uiteraard vertegenwoordig ik u, indien een procedure noodzakelijk is of indien tegen u een procedure aanhangig wordt gemaakt.

 

Huurrecht

Met ingang van 1 augustus 2003 is het nieuwe huurrecht in werking getreden. Dit nieuwe huurrecht heeft betrekking op zowel woningen als bedrijfsruimte. Belangrijke wijzigingen zijn onder meer, dat het niet langer verboden is om zonder toestemming van de verhuurder een woning onder te verhuren en dat de huurder de woning niet meer in de originele staat behoeft terug te brengen, indien de verhuurder niet kan aantonen hoe de woning er bij het begin van de huurovereenkomst uitzag.
Mijn kantoor kan u adviseren bij het aangaan van huurcontracten, beŽindiging van huurovereenkomsten, huur- en ontruimingsgedingen en huurprijsgeschillen.

 

Arbeidsrecht

Het werkterrein van het kantoor bestrijkt alle aspecten van het arbeidsrecht, zoals ontslagbescherming, de uitleg van arbeidsovereenkomsten en CAO’s, concurrentiebeding, arbeidsinspectie, flexibele arbeid en (collectief) ontslag.
Ik adviseer u en procedeer voor u bij arbeidsgeschillen, verzorgen de aanvragen van ontslagvergunningen en het verweer daartegen.

 

Consumentenzaken

Problemen rond bijvoorbeeld de koop (op afbetaling) en het onderhoud van apparaten, woninginrichting, auto enz. komen veel voor. Veelal spelen daarbij garantiekwesties, waardoor het niet duidelijk is waar de consument met zijn vragen en klachten terecht kan. Ook andere consumentenzaken doen zich voor: van problemen rond de declaraties van het energiebedrijf tot verborgen gebreken bij de aankoop van een woning. Niet altijd is het financiŽle belang even groot, maar de ergernis niet minder. (Beperkte) juridische bijstand kan nogal eens bijdragen aan een oplossing en eventueel een gang naar de rechter voorkomen.

 

Strafzaken

Mijn kantoor behandelt diverse strafzaken: van een eenvoudige overtreding van de Wegenverkeerswet tot ingewikkelde zaken op bijv. het gebied van fraude en auteursrecht. U bent in strafzaken niet verplicht om een advocaat in de arm te nemen, maar wordt u verdacht van een misdrijf is dit wel verstandig. Het kantoor kent de voetangels en klemmen, waarmee u wellicht niet bekend bent.
Het kantoor treedt verder op het gebied van jeugdstrafrecht op.
Ook voor spoedeisende zaken – u heeft bijvoorbeeld een dagvaarding ontvangen en de zaak zal op zeer korte termijn worden behandeld – kunt u bij mij terecht.

 

Personen- en familierecht

Mijn kantoor geeft rechtsbijstand en advies over een uitgebreid scala aan zaken op dit gebied, uiteenlopend van echtscheiding (ook op gezamenlijk verzoek), alimentatie en omgangsregeling tot adoptie, curatele en het maken van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk.
Ook kan ik u terzijde staan bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en de pensioenrechten, het opstellen van een echtscheidingsconvenant en uw vragen beantwoorden met betrekking tot ouderlijk gezag.

 

Sociale zekerheid

Het sociaal zekerheidsrecht is bedoeld als vangnet voor diegenen die niet of niet meer in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Er zijn loongerelateerde voorzieningen, zoals WW, ZW en WAO, voorzieningen die een bestaansminimum garanderen, zoals de Wet werk en bijstand (vroeger Algemene Bijstandswet) en AOW, en andere voorzieningen, zoals de Algemene Kinderbijslagwet en AWBZ.
Wordt uw uitkering stopgezet, verlaagd, of wordt uw aanvraag om een uitkering afgewezen, en bent u het daarmee niet eens, dan kan mijn kantoor uw bezwaren juridisch verwoorden.
Ondernemingen kunnen bij mijn kantoor terecht voor vragen en geschillen over vaststelling en hoogte van premies.

 

Verzekeringen

Verzekeringen doen zich op velerlei gebied voor. In dit verband kunnen bijvoorbeeld worden genoemd inboedel-, reis- en pleziervaartuigenverzekeringen. Polissen worden steeds complexer en kennen velerlei uitsluitingsgronden. Niet zelden ook ontstaat met de verzekeringsmaatschappij discussie over de hoogte van het uit te keren bedrag. De verzekeringsexpert lijkt dan nogal eens in een machtspositie te verkeren. Juridisch advies kan ervoor zorgen dat uw positie ten opzichte van de maatschappij wordt versterkt.

http://www.mouritsadvocatenkantoor.nl